چیدن:قرار دادن مهره در زمین برای شروع یازی

افشار در بازی تخته نرد:به خانه شماره 5 زمین خود و حریف خان افشار میگویند

افشار گیری:گرفتن خانه 5 خود و یا حریف

اصطلاح اسیر در تخته نرد:دو مهره ای که در زمین حریف و در خانه 24 هستند

فرار:برداشتن مهره در تیررس حریف و بردن بر روی دیگر مهره های خودی ، مخصوصا مهره ای اسیر در زمین حریف

جفت:وقتی دو تاس مانند هم به زمین میشینند مثلا 22 - 33 11 و....

دو کور:تاس جفت یک 11

درب خانه:خانه شماره هفت هر بازیکن

خال خان:خانه شماره یک در زمین خودی

دو شش:جفت شش

کوه خانه:خانه ای بیشتر از 5 مهره در ان قرار گرفته باشد

معنی پل در بازی تخته نرد:به مهره های خانه شماره 13 که نقش پل را برای فرار دو اسیر ایفا میکنند

تاس ریز:استوانه هایی مانند لیوان که تاس را در ان قرار میدهند و به روی صحفه میریزند

نراد:کسی که نرد بازی میکند

نرد:به معنی جنگ و منظور بازی تخت نرد است

گشاد دادن:وقتی شما مهره ای را به صورت تک در خانه ای قرار می دهید و حریف قادر است آن را بزند. به تصویر زیر دقت کنید، اگر شما مهره ی سفید باشید به مهرهای نشان داده شده گشاد گویند.

قات کردن:فرار کردن - بردن مهره به روی مهره های خودی مثله 65 از 18/24

خانه مرشد:خانه شماره 3 زمین خودی

ته خانه:خانه های اخر زمین خودی ( خانه 1 و 2 )

مایه:مهره ای که به صورت یدکی بر روی دومهره خود یا تک باشد و با تاس بعدی اماده گرفتن خانه های ازاد باشد

دش:مخفف دو شش

مارس:هنگامی که شما تمام مهره های خود را از بازی خارج کردید و حریف هنوز هیچ مهره ای برنداشته

سگ مارس:هنگامی که شما همه مهره ها را خارج کردید و حریف هنوز در زمین شما مهره دارد

اصطلاح ماره در بازی تخته نرد:همان سگ مارس

زدن:کشته شدن مهره تک که باید برگردد و از زمین حریف بازی رو اغاز کند

گشایش:حرکت اول بازی

خانه آزاد:خانه هایی که مهره ای در انها قرار نگرفته

داو ( دو ):دو برابر کردن نتیجه بازی

دوبرگرد:برگرداندن داو (دو یا دبل ) حریف به خودش

بازی به دو:بازی که داو یا دبل ردو بدل شده و امتیاز برد آن بازی 2 شده است

نشستن:قرار گرفتن مهره کشته شده از روی پیشخوان به روی زمین

کعبتین:تاس

تاس گرفتن:حیله و نیرنگ به منظور نشستن تاس روی عدد خاص

تاس موافق:تاس مورد علاقه و خواسته شده

تاس مخالف:تاسی که مورد نیاز بازیکن نیست

تاس ریختن:پرتاب تاس از درون تاس ریز به روی زمین

تاس بالا:تاسهای که عدد بزرگتری دارند مثل چهار و پنج شش

تاس پایین:تاسهای که اعداد کمتری دارند مثه یک و دو وسه

حکم تاس در تخته نرد:بازی که به اجبار و برای بازی کردن هر دو تاس باشد

دست به مهره:طبق قوانین ایرانی دست شما هر مهره ای را لمس کرد باید همان ار بازی کند